Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM

W WOLI TRZYDNICKIEJ

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Trzydnickiej

z siedzibą: Trzydnik Duży 72, 23-230 Trzydnik Duży

Wola Trzydnicka 52 A , 23-230 Trzydnik Duży, 

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- adres e-mail: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl

 adres do korespondencji:  Trzydnik Duży 72, 23-230 Trzydnik Duży,

3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • realizacji ustawowych zadań Zespołu Szkolno- Przedszkolnego   w Woli Trzydnickiej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.- Administrator przetwarza dane na podstawie przepisów odnoszących się ściśle do funkcjonowania oświaty.  Przede wszystkim są to:

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 1;

-  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela 2;

-  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

-  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

  - Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.   w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki dokumentacji  przebiegu nauczania, działalności wychowawczej    i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

Administrator  w ramach określonych tymi przepisami może przetwarzać dane osobowe: uczniów i ich opiekunów prawnych (np. rodziców)1, nauczycieli2 , innych niż nauczyciele pracowników pedagogicznych2, pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych), osób niebędących nauczycielami - asystentów nauczycieli (na podstawie  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)  , wolontariuszy ( na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) itp.                                                      

  • wykonania umowy zawartej z Panią/ Panem -na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO;
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. konkursy, wizerunek ucznia)- art. 6 ust.1 lit. a RODO 

4) Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)  Pani/ Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie/ Rozdział III RODO-  Prawa osoby, której dane dotyczą /art. 15-22 / szczegółowo określa zasady, kiedy Pani/ Panu wymienione prawa przysługują/;

7)  ma Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie Pani/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne;

9) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie podlega Pani/ Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

Dzwonki

 

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

10.50 - 11.35

11.50 - 12.35

12.45 - 13.30

13.40 - 14.25

14.30 - 15.15

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny

Imieniny: