Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej

Kompetencje Rady Rodziców

Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców

 Szczegółowe kompetencje i obowiązki rady rodziców, określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do niej. Do kompetencji rady rodziców należy:

1. Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

  • programu wychowawczego szkoły i przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
  • programu profilaktyki szkoły i przedszkola dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 

2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a i b, program ten ustala dyrektor zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły i przedszkola;

4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu;

5. Rada rodziców może występować do dyrektora zespołu i innych organów szkoły i przedszkola, organu prowadzącego szkołę i przedszkole lub sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły i przedszkola;

6. Rada rodziców opiniuje inne sprawy i dokumenty na prośbę dyrektora zespołu;

W celu wspierania statutowej działalności zespołu, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin jej działalności;

Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców, w jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w pkt. 8 oraz przedstawicieli oddziałowych, o których mowa w pkt. 8 do rady rodziców szkoły.

Dzwonki

 

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

10.50 - 11.35

11.50 - 12.35

12.45 - 13.30

13.40 - 14.25

14.30 - 15.15

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny

Imieniny: